Thành viên TNT
  • :
  • :
Về Yên Định xem Tài năng trẻ luyện võ

Về Yên Định xem Tài năng trẻ luyện võ

TNT - Nằm dọc theo con sông Mã bao la, nơi chứng tích về những chiến thắng hào hùng của thế hệ cha ông. Lớp lớp thế hệ trẻ huyện Yên Định ngày nay vẫn…